Collies for adoption

Old Iron Bridge Borzoi & Collies

image110

(Click on Image)